اتوماسیون استخر و آبزیان

درمراکزپرورش ماهی اندازه گیری لحظه ای (on-line )پارامترهایی ازقبیل DO ( اکسیژن )، PH وآمونیاک اهمیت زیادی دارند. PH پارامتری است که با اندازه گیری آن دریک نقطه از حوضچه میتوان تصمیم کلی راجع به سایر نقاط گرفت،ولی با توجه به اهمیت زیادپارامتر DO بایدازاکسیژن رسانی به تمام نقاط حوضچه مطمئن شدکه برای این منظورازپمپ های هوادهی استفاده می شود.ازآنجایی که انواع ماهی ها درسنین متفاوت از رشد به میزان مشخصی از اکسیژن نیازدارند جهت صرفه جویی انرژی مصرفی میتوان پمپ های هوادهی را باتوجه به نیاز ماهیان بصورت توالی روشن و یا ازمدار خارج کرد . ازآنجایی که کنترل سیستم هوادهی درمراکز پرورش ماهی بصورت سنتی انجام می پذیرد وهیچ کنترلی جهت عملکرد صحیح یا از کار افتادن پمپ ها و سیستم برقی وجود ندارد ،درنتیجه باعث تاخیر دراز مدت در رساندن اکسیژن به ماهی ها شده که درموارد زیادی خسارت های زیان باری رابا خود همراه داشته است.

از این رو شرکت مهندسی برق و الکترونیک مدرن سیستم البرز کوشیده است تا در راستای کاهش هزینه برای پرورش دهندگان ،دستگاهی راطراحی کند که علاوه بر نشان دادن لحظه ای پارامترهای حیاتی،مجهزبه تغذیه موازی از طریق باطری می باشد و میتوان درصورت بروز مشکل آلارم مربوط به رخداد را فعال و پیام های مناسب را جهت اطلاع اپراتور ارسال نماید که عبارتند از : به صدا درآوردن زنگ هشدار درمحل پرورش ماهی . انجام پروسه راه اندازی ژنراتور واتصال آن به تغذیه ورودی برق مرکز پرورش ماهی بصورت اتوماتیک . همچنین میتوان پیام های مهم رااز طریق دستگاه به صورت SMS ویا شبکه اینترنت ارسال نمود .